Akreditované kalibračné laboratórium


Dňa 2. februára 2005 bolo vydané Osvedčenie o akreditácii č. K064 a tým sme sa stali akreditovaným kalibračným laboratóriom Reg. No. 185/K064 podľa STN EN ISO/IEC 17025. Znamená to, že výsledky  kalibrácie nášho laboratória sú porovnateľné s výsledkami ktoréhokoľvek akreditovaného laboratória vo svete.
 
V roku 2005 sme získali akreditáciu na kalibráciu momentových kľúčov a rotačných uťahovačiek do 2000Nm.
 
V roku 2006 sme rozšírili akreditáciu o meranie u zákazníka.
 
v roku 2007 sme rozšírili akreditáciu o meranie momentu a uhlu otočenia rotačných uťahovačiek.
 
V roku 2008 sme rozšírili akreditáciu o kalibráciu meracích prístrojov a snímačov krútiaceho momentu od 0,05Nm do 500Nm.
 
V roku 2010 sme rozšírili akreditáciu o kalibráciu a overenie momentových kĺúčov do 4600Nm.
 
 
Akreditácia kalibračného laboratória zaväzuje jeho pracovníkov k dodržovaniu a plneniu všetkých  akreditačných kritérií, zaručujúcich vysokú presnosť merania počas kalibrácií. Pre našich zákazníkov z toho  vyplýva, že budú splnené podmienky akreditačných orgánov na vysokú kvalitu kalibrácií a merania  momentových kľúčov a skrutkovačov v akreditovanom kalibračnom laboratóriu.

Firma Narimex, spol. s r.o.,  sa rozhodla vyjsť v ústrety potrebám svojich zákazníkov (majiteľov momentových kľúčov a skrutkovačov) a vybudovala kalibračné laboratórium na kalibráciu momentového náradia. Zvyšujúce  sa nároky na kvalitu merania a požiadavky našich zákazníkov boli dôvodom k tomu, že firma vybavila kalibračné laboratórium takým kalibračným zariadením, ktoré spĺňa akreditačné kritériá SNAS. Kalibrácia momentového náradia sa vykonáva na kalibračných zariadeniach od firmy RAHSOL, NORBAR a Schatz v rozsahu od 0,04Nm do  4600Nm. Kalibrácia sa vykonáva v zhode s kalibračným postupom, ktorý vychádza z normy   STN EN ISO 6789/2004 a je v súlade s vydanými dokumentami MSA a EA.

Naši pracovníci boli preškolení u zahraničných partnerov v obore konštrukcie, nastavovania a opráv momentových kľúčov. Servis sa vykonáva na základe pracovných postupov a výkresovej dokumentácie od jednotlivých firiem. Nastavenie momentových kľúčov sa vykonáva maximálne do jedného týždňa za veľmi priaznivé ceny, ktoré sú účtované len v tom prípade, ak presnosť momentového kľúča po nastavení sa pohybuje v tolerancii, ktorú pre daný momentový kľúč udáva STN EN ISO 6789/2004. S termínom a cenou opravy je zákazník zoznámený vopred.

Kalibračné laboratórium vzniklo v roku 1999 a bolo vybavené meracím zariadením od firmy RAHSOL. Postupne sa dopĺňali nové meracie zariadenia a rozširoval merací rozsah. Kalibračné laboratórium je umiestnené v klimatizovanej miestnosti, kde sú dodržané všetky predpísané podmienky pre meranie.

Naše dobrá spolupráca so zahraničnými dodávateľmi nás viedla k rozhodnutiu vytvoriť akreditované kalibračné laboratórium a vyjsť v ústrety nášmu zákazníkovi, ktorému nielen ponúkneme kvalitné a spoľahlivé momentové kľúče a skrutkovače, ale i podáme pomocnú ruku v prípade servisu, následného merania a kalibrácie v našom kalibračnom laboratóriu.