Overovanie určených meradiel momentových kľúčov

logo SNAS
 
Naša spoločnosť má udelené oprávnenie na výkon overenia určených meradiel podľa § 9 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii. 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pridelil toto oprávnenie svojim Rozhodnutím o autorizácii v roku 2011.  
 
Na výkon tejto činnosti máme vytvorené organizačné, technické a personálne podmienky a vybudovaný zodpovedajúci systém kvality podľa noriem STN EN ISO/IEC 17025.
 
Naša spoločnosť vykonáva overovanie určených meradiel v rozsahu "Overenia momentových kľúčov", ktoré majú značku schváleného typu vydanú Slovenským metrologickým ústavom - SMÚ. 
 
Po overení momentového kĺúča získava zákazník Certifikát o overení, ktorý je v súlade so vzorom vydaným UNMS SR.
 
Cenník na overenie určených meradiel nájdete tu: Cenník kalibrácie